���������� � ������

 

 

������������, ������� ������������ ������� ������ – �����:  Jat Airways, ����������� ���������, Malev Hungarian Airlines, ������� ���������, Swiss, Alitalia.

��������� ���������: �������, ����, �������, ������, �����, ���������.

����� � ����� ������������ �� ���������� ���������� � �����������. ������� ����� �������� 15 �. 50 �����. �������� �������������� � ���������: ����� � ���������.

������ – ����� �� 4 350 ���. ������ – ��� �� 9 088 ���.
������ – �������� �� 7 864 ���. ������ – ���� �� 7 864 ���.
������ – �������� �� 11 096 ���. ������ – ����� �� 7 834 ���.
������ – ������� �� 7 755 ���. ������ – �������� �� 5 299 ���.
������ – ����� �� 7 755 ���. ������ – ����� �� 7 169 ���.

 

� ������

 

���������� � ��������������� ������ ������ 10 454 000 �������, ����� �� ��� ��������� � ������. ����������� ���� - ���������, � ����� ����������, �����������, �����������, ��������. � ������ ����� �������� � ���������� �����, ��� ����� ����� ������ ���������.

 

���������� ����� � ������� ��������� ������. �������� �� ������������� ������, ����� �������� � ������ �� ����������, � ��������, ��� � ����������.

 

��������� ������

 

����� � ������ ������� ����� 50 ����������, �� ���������� ����� �������� ��������� 4 ������� ��������� ������ . "Athens Eleftherios Venizelos" �������� ����� ������� ���������� � ������, ��������� �� ����� �������, ��������� � ����� �� ��������� ����� � ������� �������� ��� �����. �������� "Heraklion Nikos Kazantzakis " ��������� ��������, ������������� �� ������ ����, � ��������� "Megas Alexandros" � "Thessaloniki Macedoni" ��������� ��������, ������������� � ����� ������������� �����, ��� "���������" � ������ ���������� � ������. 

����� ������������ ������ � ������

�� �����-���������� - Alitalia, Air Baltic, ��������.
�� ������������� - ������, Wizz Air, ��������� ���������.
�� ������������ - ������, Ryanair, ��������.

����� �������� �� ������

��������� ����� � ���� �����, ���� ������ ����� �� ��������� ����. ��� ��������� � ��������, �� ���������� � ������ �� ����������� ���������� �������. ���������� ����� �������� �������������� � �����������.
����� � ���� �� ������:
����������� - 20 � 24 ���.;
������������ - 11 � 35 ���.;
�����-��������� - 9 � 10 ���.

��������� �������� �� ������

�� �������� ���� ������ ��������� �������: ����� � ������, ��������� ����, ��������� ��������, ���������� ����� �� ������.
���� �� ������� �� ������:
�����-��������� - 7 992 ���.;
������������ - 22 280 ���.;
����������� - 23 363 ���.

��� ��������� �� ��������� ���� �� ������ ������

���������� ��������� - ����������� �������� ����. ������������� � 35 �� �� ������.
������� �� ������ ����� �� ��������. �� �������� ��������� ������� ����� ������ ���������, ������� ��������������� �� �������. ����������� ��������� ������ 15 �����. ������������ ���� ����� 1 ����.
������ ���������� ��������� ����� ��������������� �������� ���������-����������. ��� ��������� ����� ����������� ��������� � ���������� ������� � ������, ����� ������� ���� �� ������� ������� ����. ������ ��������� �� ���������� ���������.

 

������ ����� ������ � ������


��������� ����� �������� �������� ���������� �������� ��� ��������� ������, ���������� �� � ����� ��� � ������������� � �������. ��������, ������� ����� �������� ������������ ���������������������, ������������� ��������� � ����� �����, ����� ��� ���� ��������, � �� ����� ����� ������������� ������ ������. ��� ��, ��� ����� ���������� �� �����, �������� ������ ������, ���� � ������. � �������� � ������ ����� ������, ����������������� ������, ������� ���������� ��� ��������.

 

����������� ������

 

� ������ �� ������ ������� ����� � ���������, ����� ���������� ����������� ����� �� ����� �� 20 ������ �������. ����������� ������� � ������ ������ ��������� ��������� ������� ������ ������� ������. � ����� � ������ ����� ��������� ������-������, ��� �� ������ �� ������ ��������� ���� ������, �� � ����������� �������� ���.

 

������������ �������

 

��������� ����������, ����� ����������� �������� ���� ������, �������� ����� ����� ���������� ������������. ��������� � ������ ��������� �������� ������� ����� � ���� ��������� �������� ����������, ������� ������������ ���� � �������� �����, � �������������� ��������� ����������� � ���������� ��������������������� ������������ ������. �������� ������� ����� ����������� ��� �������� �� ���� �������� ����������, ������������ � ����������� �������� ������, ��� � ���������� �� ������.

������ ������������� �� ���������� ������������ ����������, � ����� ����� ��� ����� – ���������� �����������. � �������� ������� ����������������� �������� ��������� ���������� �������� ����������� �������, � ����� ����������� ����������� � ��������. �� ������� �� ��� �������� � �������. ������ �������� ���������� 131,957 ���������� ����������. ������� �� ����������� � ����� ��� 200 �������� ��������� ����������. �������� �� �� ��� ��� ���������� ����������� ����� �������� ��������� ����������, ���, ��� �� �����, �������� ������� �������� � ������������� ����� �������� ���� ������ ����������� �������. ��� � ����������� �� ����� ������� � ������� ������ �������, � ��������� ��������� ����, � ���������� ����� ��������� ������������ ����.

����������� ������ ������� ����� � ������ �������� ����� ��������� � ����� ���� ������������ �������. � �������, ���� ����� �������� ������������� �����-���� �����, ������� �������� ������ ��������� ���������� XIX ����, ������������ � ��������������� �����, � ����� ��������������� ��������, ������ ��� ������������ (������������) � ����� ������� (��. ������), ���� ����������� (��. �����������) � ���� ������� (��. �������). ������ ��� � ������� �����������. ���� �������� ���������� ������ ���������� � ��������, ���� ���������� � ������� ��� ����� ���� � ������������ ������ � �������. ��� �� ������, � ������ ������������ ������ �� ������ ���������� � ���������.

����������� ������ � ������

����� �� ����� ���������� ���������� ����� ������� �� ����� ��������� ����� ����������� ������, ��� ������. ��� ����������� ��� �� ���������� ������ ��� �������� ����� �� ����� ����� ���������� ��������� � ������ ���������� �������� � ������������������� ������. ��� ���������� ����������� ����� ����� ������������� ������������� �������, ������� ��������� �������� ����� ������ � �������� ������������. ��������� ����� � ��������� ���������� ����� ���� ������ � ��������� ������ �����.

�������� ������� �������� ��������� ���� � ������, � ��� ����� ���� �������� ����������� ��������� 32-35 ��������. ��, ��� �������������, �����, �������� ��, ����������� ���� � ����, �������� �������, ����� ����������� ����� ����� � ����������� ���������, ���� ��� ������� �� �������� �����, � ��� ��������� ������� �������� ����� � ��������-�������� �������.  ����������� �������� ���� ���������� ������ – ��������� ����������.

�������� � ���������������������

�� �, ������� ��, �������� ����� �������� ������������� ��������������� �����������, ������ ������� ����� ������� ����� �����������. �� �������� ��������, ������ ��� ���������� ���� ������� ������ ������ ����������� ����������, ����������� �� ���� �����. ������ ������, ���� �� ��� ���������� ������, �������� �������� ��� ����� �� ���������� ���������� ���������, ������������� ����� 5 �����������. ������ ����� ������������ ���� �� ���������� ����������� ��������� ����, ������� ������������� ������� ������������ ���������� � � ��������� �����. ��� ���������� ��������� �����������, ����������, ������������ ������������, ����������� ����� �������, ����������, ��������� � ������ ������. ������ ������ � ������ ����� ����, � ��� ����� � � ������� ����, ������ ������������ - ���� ����� ���������������� ������� �������.

���������

���������� ������ ������� ������������ ��������� �����, ������������ �������� ����������� � ���, ��� �� ���������� ��� �������� �����. ��������� ���������� ��������� �� ����� ������������ ��������� ����� ��������, ������� ��� ����� �������� ���������� ���� � ������� � ���������� ��������� ���� �� 120 ��. ���� ������ ���������, �� ������ ����� ������� ��������� ������, ������� �������� �������� ����������� ��������������� �����.

���������, ��� � ���� ����� � ����� ����������� ���������� ��� ���� �������� ������� ���� �������� - ��� ��� � ����������� ���� ����������� ���������� ���������. ��������� �������� ������� – ������� ���� � �������� ������ ������ � ����� �������� ������, ������� � ��������� ����� �������� ��������� ����� ����.

 

?

.